BẢNG XẾP HẠNG CUỘC THI MISS BANKING 2022

No.4 SBD: 134
Điểm bình chọn: 24
SBD: 159
Điểm bình chọn: 200
SBD: 001
Điểm bình chọn: 1,837
SBD: 137
Điểm bình chọn: 179
No.5 SBD: 129
Điểm bình chọn: 21
No.6 SBD: 144
Điểm bình chọn: 21
No.7 SBD: 077
Điểm bình chọn: 19
No.8 SBD: 113
Điểm bình chọn: 18
No.9 SBD: 045
Điểm bình chọn: 12
No.10 SBD: 074
Điểm bình chọn: 11
No.11 SBD: 020
Điểm bình chọn: 10
No.12 SBD: 005
Điểm bình chọn: 10
No.13 SBD: 034
Điểm bình chọn: 7
No.14 SBD: 100
Điểm bình chọn: 5
No.15 SBD: 123
Điểm bình chọn: 1
No.16 SBD: 165
Điểm bình chọn: 1